Mittarit

Tuotteiden ympäristöominaisuuksien arviointiin/mittaamiseen käytettäviin menetelmiin kohdistuu samoja vaatimuksia kuin muihinkin vastaaviin mittareihin. Menetelmän johdonmukaisuus, kattavuus, oikeellisuus, läpinäkyvyys, tulosten toistettavuus, tulosten vertailtavuus, raportointivaatimukset ja verifioinnit ovat kaikki oleellisia menetelmää valittaessa.

Tuotteiden ympäristöominaisuuksien arviointiin/mittaamiseen liittyvät periaatteet on esitetty standardeissa:

  • SFS-EN ISO 14040
    ”Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet” (ISO 14040:2006), ja
  • SFS-EN ISO 14044
    ”Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja” (ISO 14044:2006).

Tavoitteena tuotelähtöisessä ympäristöjohtamisessa on välttää osaoptimointeja selvittämällä tuoteketjun kokonaisympäristövaikutukset. Elinkaariarvioinnissa tarkastellaan tuotteen valmistuksen koko tuoteketjun aikaisia ympäristöominaisuuksia.